Ochrana súkromia

Zásady spracúvania osobných údajov a používanie cookies

Informácia podľa Článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je subjekt, ktorý vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene alebo na základe osobitných právnych predpisov. Takouto osobou je spoločnosť ALORA STORE, s.r.o. so sídlom Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina, Slovensko, IČO: 46279733, DIČ: 2023328175, IČ DPH: SK2023328175 (ďalej len “prevádzkovateľ“), ktorá garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s Nariadením GDPR a so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Na aké účely spracúvame osobné údaje ?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, tak ako jej to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Pokiaľ sú spracúvané osobné údaje na základe osobitných právnych predpisov alebo na účely plnenia zmluvy, v ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, nie je na takéto spracovanie potrebný súhlas dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou. Pokiaľ dotknutá osoba osobné údaje potrebné na účely podľa legislatívy prevádzkovateľovi neposkytne, je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť vykonať úkony, ktoré bez poskytnutých osobných údajov nie je možné vykonať. Takéto spracúvanie sa vzťahuje na nákup v internetovom obchode (vybavenie objednávky a plnenie kúpnej zmluvy) a následné spracovanie účtovných dokladov.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj z dôvodu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a to najmä na účely zlepšovania užívateľského prostredia, vedenie štatistík návštevnosti, priamy marketing - newsletter, korešpondencie a komunikácie písomne alebo elektronicky a propagácie Prevádzkovateľa.

 

V prípade, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, zmluvy alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa je prevádzkovateľ povinný získať na spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby. Súhlas je vždy udelený dobrovoľne a nesmie ovplyvniť poskytnutie služby. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez právnych následkov na poskytnutie služby. Súhlas sa získava prostredníctvom papierových alebo internetových formulárov pri získavaní osobných údajov (napríklad pri účasti na súťažiach, poskytovaní referencií a pod.).

 

Aký je rozsah spracúvaných osobných údajov ?

Prevádzkovateľ spracúva výhradne iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné a primerané na stanovený účel. Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú najmä identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby (meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, emailová adresa) a údaje potrebné na vybavenie objednávky (informácie potrebné pre uskutočnenie obchodu – dodacie adresy, čísla bankových účtov, firemné údaje, údaje kontaktných osôb a pod.). Nespracúvajú sa žiadne osobné údaje z osobitnej kategórie  osobných údajov.

 

Komu odovzdávame Vaše osobné údaje ?

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neposkytuje osobné údaje tretím osobám, okrem poverených sprostredkovateľov, ktorých zmluvne poveril spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa a na výhradne na základe jeho pokynov.

Medzi sprostredkovateľov patria najmä spoločnosti, ktoré zabezpečujú dopravu objednaného tovaru (poštové a kuriérske spoločnosti), osoby ktoré spracúvajú osobné údaje z dôvodu marketingu a propagácie a spoločnosť, ktorá nám pomáha spracúvať účtovné doklady.

V prípade oprávnenej a zákonnej žiadosti sme na základe právnych predpisov sprístupniť osobné údaje aj súdom a orgánom činným v trestnom konaní, daňovým orgánom alebo iným subjektom, keď to ustanovuje zákon.

 

Ako dlho spracúvame osobné údaje ?

Pri nakladaní s osobnými údajmi dodržiavame zásadu minimalizácie, ktorá ustanovuje, že pokiaľ uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať̌ osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. Máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú́, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení́ alebo povinní. Taktiež prístup k Vašim osobným údajom je prísne kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností, tak aby sa zachovala zásada obmedzenia prístupu k osobným údajom.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z osobitných predpisov (napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10rokov) alebo je určená prevádzkovateľom. V prípadoch, kedy dobu uchovávania nestanovujú osobitné právne predpisy, spracúvame osobné údaje po dobu maximálne 3och rokov.

 

Používa sa automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie ?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužívame profilovanie alebo automatizované individuálne rozhodovanie a každé rozhodnutie, ktoré s ohľadom na poskytnutie služieb pre Vás urobíme je kontrolované a riadené povereným zamestnancom.

 

Odkiaľ sme získali osobné údaje ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame získavame prevažne priamo od Vás osobne prostredníctvom papierových alebo elektronických formulárov, poskytovaním realitných služieb či na základe doručenej korešpondencie alebo elektronickej pošty.

Výnimočne získavame osobné údaje aj od iných osôb, pokiaľ ste na to udelili súhlas alebo ak to bolo nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmlúv alebo ak to vyžadujú právne predpisy. Niektoré osobné údaje a informácie môžeme v oprávnených prípadoch získavať aj z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok.

Pokiaľ si nie ste istý odkiaľ máme osobné údaje o Vašej osobe, môžete využiť právo na prístup k osobným údajom, ktoré je popísané nižšie, alebo nás priamo kontaktujte.

 

Aké sú práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov ?

Podľa Článku 15 až 22 Nariadenia GDPR a §21 až 29 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od prevádzkovateľa:

 

Právo na prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba máte vždy právo na potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sú spracúvané prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúva a na základe takejto žiadosti Vás informovať o:

  • účele spracúvania,
  • kategórii spracúvaných osobných údajov,
  • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
  • dobe uchovávania osobných údajov prípadne informáciu o kritériách na jej určenie,
  • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podanie sťažnosti) na Úrad na ochranu osobných údajov,
  • informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ osobné údaje neboli získané priamo od Vás,
  • informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu,
  • informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Právo na opravu

Pri zmene Vašich osobných údajov sme povinný ich opraviť tak, aby sa spracúvali iba aktuálne, úplné a správne osobné údaje. V prípade oznámenia zmien alebo zistenia, že niektorý osobný údaj nie je aktuálny alebo správny sme povinný vykonať nápravu. Informujte nás prosím a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na základe Vašej žiadosti vymazať. Takéto právo nie je absolútne a preto každá žiadosť o vymazanie údajov podlieha preskúmaniu, na základe ktorého vymažeme Vaše osobné údaje, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Pokiaľ budete namietať, že spracúvame nesprávne osobné údaje, alebo že naše spracúvanie považujete za nezákonné, prípadne pokiaľ osobné údaje budete potrebovať na uplatnenie právnych nárokov alebo budete namietať oprávnený záujme, kedy by boli Vaše osobné údaje spracúvané bez súhlasu, máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov pokiaľ sa neoveria dôvody, pre ktoré namietate spracúvanie. Počas obmedzenia nie je možné s osobnými údajmi nakladať okrem zákonom stanovených výnimiek.

 

Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané automatizovane na základe udeleného súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, je prevádzkovateľ povinný Vám poskytnúť kópiu osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné.

 

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Vždy počas spracúvania Vašich osobných údajov máte možnosť namietať spracúvanie osobných údajov pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na základe plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

 

Právo podať podnet alebo sťažnosť̌ na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte podnet alebo sťažnosť na spracúvanie osobných údajov môžete sa kedykoľvek obrátiť̌ na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. č.: +421(2) 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk

 

Kde a ako je môžné uplatniť si svoje práva ?

Práva, ktoré zakladá zákon o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek uplatniť písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa, osobne návštevou našej predajne alebo kontaktovaním prostredníctvom elektronickej pošty na adrese alora@alorastore.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 903 483 880.

 Všetky  odpovede a vybavenie žiadostí sú poskytované bezplatne. Ak by však bola žiadosť̌ zjavne nedôvodná́ alebo neprimeraná́, najmä̈ preto, že by sa opakovala, sme na základe zákona oprávnení́ si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Všetky informácie, ktoré sme povinný Vám poskytnúť sa snažíme vybaviť najneskôr do jedného mesiaca od obdržania Vašej žiadosti. Na základe zákona o ochrane osobných údajov sme v oddôvodnených prípadoch oprávnení najmä vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť túto lehotu o dva mesiace. O predlžení́ lehoty, vrátane uvedenia dôvodu, Vás budeme samozrejme vždy informovať.

 

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej stránky, ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny webových stránok a cookies nám pomáha stránku udržiavať v stave vhodnom na prehliadanie.

 

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti” (rôznu dobu uloženia na vašom zariadení). Niektoré cookies sa vymažú v momente, keď zavriete svoj internetový prehliadač, iné zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po tom, ako prehliadač zatvoríte.

 

Ako a prečo používame súbory cookies?

Naše webové stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám, záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webých stránok.

Umožňujú nám zapamätať si vaše úkony a preferencie v priebehu určitého časového obdobia. Preto, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú.

Taktiež nám pomáhajú lepšie pochopiť, čo je pre vás na našich stránkach  relevantné. Cookies používame preto, aby sme zlepšili váš užívateľský zážitok, viedli si štatistiky o návštevnosti a zlepšovali používateľské prostredie.

 

Ako kontrolovať súbory cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Aké cookies používame?

Na prevádzkovanie našej internetovej stránky využívame funkčné a technické cookies, analytické cookies, a marketingové a reklamné cookies. Marketingové a reklamné cookies používame na to, aby sme na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, podľa vašich predchádzajúcich preferencií za účelom zobrazovania reklamy na základe vašich záujmov.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookies

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

Pre viac informácií o tom, ako si zmeniť nastavenia priamo vo vašom prehliadači, navštívte dole uvedené linky:

Chrome

Mozilla

Safari

Opera

Android

iOS

 

 V Žiline, dňa 23.11.2020